Privacybeleid

Kensei Karate Stekene vzw neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. Als gevolg van de nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om u mee te delen welke gegevens we van u verzamelen en hoe we ze verwerken en gebruiken. Deze verklaring vormt dus het algemene beleid van Kensei Karate Stekene vzw op het vlak van gegevensverwerking. 


De verantwoordelijke voor de verwerking is: 

Kensei Karate Stekene vzw 

Nieuwdorp 82 9190 Stekene 

Ondernemingsnummer: 431119963 


Voor vragen in verband met deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Guido Stroobandt via het volgende emailadres: info@kenseikaratestekene.be. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken. 


Wanneer verzamelt en verwerkt Kensei Karate Stekene vzw gegevens? 


Kensei Karate Stekene vzw verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als lid op ons beroep doet of wanneer u op een of andere manier met ons contact opneemt. Bent u lid dan wordt veel informatie verzameld op basis van een inschrijvingsdocument waarbij uzelf of de wettelijke vertegenwoordiger ons schriftelijke informatie verschaft in het kader van een goede dienstverlening. Bent u leverancier dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten. Verder worden uw gegevens verwerkt in het kader van boekhoudkundige activiteiten. In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens om u onze diensten voor te stellen. Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dit van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. 


Voor welke doeleinden worden uw gegevens verzameld en verwerkt? 


Kensei Karate Stekene verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden en op basis van diverse gronden. Per doeleinde zullen alleen de relevante gegevens verwerkt worden. Hieronder worden de diverse rechtsgronden en doeleinden weergegeven. 

- op contractuele basis zodanig dat de leden kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door onze club (ledenadministratie); Privacyverklaring 

- om te voldoen aan een wettelijke verplichting met als doel bijvoorbeeld een subsidiëring te bekomen. Verder als dit in het kader is van een politioneel of gerechtelijk onderzoek; 

- op basis van de vrijwillige toestemming van de leden (nieuwsbrief, uitslag wedstrijden…) 


Welke gegevens verzamelt en verwerkt Kensei Karate Stekene vzw? 


Het betreft gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig achten in het kader van onze activiteiten. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen via andere partijen (bijvoorbeeld mutualiteit,…). Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet. 

Volgende gegevens worden verzameld: 

- identificatiegegevens (en in voorkomend geval van de wettelijke vertegenwoordiger) zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rijksregisternummer, leeftijd, geslacht, geboortedatum, -plaats, nationaliteit,…; 

- mutualiteit; - aansluitingsdatum, datum & graad voor de Dan & Kyu graden; 

- lidmaatschap bij aangesloten Karateclub Kensei Karate Stekene vzw 

- lidmaatschap bij aangesloten VKF 

- beeldopnamen zoals cameraopname, fotografische opname, video-opname, digitale foto’s (kunnen gepubliceerd worden); 

- medisch getuigschrift zoals een gezondheidsverklaring; 

- eventueel financiële gegevens in het kader van verwerking van betalingen in de boekhouding. 


Hoe lang worden de gegevens bewaard? 


Uw persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels of zolang vereist is in de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen u en karateclub Kensei Karate Stekene vzw. Uw gegevens blijven bewaard in het beveiligd ledenbestand zolang u geen verwijdering van de gegevens vraagt. 


Worden de gegevens meegedeeld aan derden? 


De gegevens die we van en over u hebben, worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van een goede dienstverlening en boekhouding. De persoonsgegevens worden bewaard op de computer die eigendom is van Kensei Karate Stekene vzw en in principe enkel geconsulteerd door de secretaris van de club en de trainers. We delen uw gegevens dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd of verplicht is, zoals: 

- in functie van een reglementaire VKF-vergunningskaart; of 

- bij deelname aan evenementen aan de organisatoren hiervan (wedstrijden, stages...);of 

- indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit) of 

- voor de opvolging en afhandeling van eventuele klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, …) of 

- wanneer u daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, …). 


Uw rechten 


U hebt recht op inzage in en een kopie van uw persoonsgegevens die we van u bewaren. Indien u deze wil inkijken, een kopie wenst of wil rectificeren kan u daartoe een schriftelijk verzoek indienen met bewijs van identiteit. Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van uw toestemming (en dus niet op basis van een wettelijke verplichting), kan u die toestemming voor de verdere verwerking ten allen tijde intrekken. 

Indien u één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan u ons als volgt contacteren: 

- mail: https://info@kenseikaratestekene.be/

- post: Kensei Karate Stekene vzw, Nieuwdorp 82, 9190 Stekene 


Indien u een klacht hebt specifiek over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, telefoon 02/274.48.00. 


Wijzigingen


Kensei Karate Stekene vzw behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of het beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website http://www.kenseikaratestekene.be/ aan gebruikers worden gemeld. Ook aan onze dojo in de sporthal, Nieuwstraat 60, 9190 Stekene wordt onze privacy policy en de wijzigingen hieromtrent bekend gemaakt. 


Hoewel deze website mogelijk gekoppeld is aan andere websites, impliceren wij geen directe of indirecte goedkeuring, associatie, sponsoring, instemming of aansluiting bij een gekoppelde website, tenzij dit specified wordt vermeld.

Je moet de wettelijke verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke website die je bezoekt via een link vanaf deze website goed doornemen. Jouw link naar andere off-site pagina's of andere websites zijn op eigen risico.

Gebruik van cookies

De website kan cookies gebruiken om de navigatie van de website te personaliseren en te vergemakkelijken voor de gebruiker van deze site. De gebruiker kan zijn / haar browser configureren om de kennisgeving en de installatie van de cookies die door ons zijn verzonden af te wijzen. Lees meer in ons cookiebeleid >>